Adatvédelmi Szabályzat

Kalmár Andrea egyéni vállalkozó

www.hanghid.hu

 

1. Az adatvédelmi szabályzat célja

Kalmár Andrea egyéni vállalkozó (Székhely: 1037 Budapest Laborc u.13.), a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő), a Hanghíd oldal működtetője, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hanghid.hu oldalon.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, írja meg, és megválaszolom kérdését!

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 

2. Adatkezelő megnevezése

 

Név: Kalmár Andrea egyéni vállalkozó

Székhely: 1037 Budapest Laborc u.13.

Telefonszám: 06-70 7744881

Email cím: hanghid@gmail.com

Adószám: 76760125-1-41

Nyilvántartási szám: 50176582

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

 

3.1) Programokra való jelentkezés során bekért adatok:

Név

E-mail cím

és esetenként telefonszám

 

3.2) Utalással való fizetés esetén bekért adatok:

Név

E-mail cím

Telefonszám

Számlázási cím

 

3.3) Hírlevél feliratkozáskor bekért adatok:

Név

E-mail cím

 

Hírlevél küldés a Google csoportok segítségével történik, ahol az email-cím felvételre kerül az erre a célra létrehozott Google csoportba is, azaz harmadik fél részére (Google) átadásra kerül. Adatkezelő az E-mail címet kizárólag erre használja fel. A hírlevél szolgáltatásról bármikor le lehet iratkozni, kérhető az email-címének törlése a hírlevél adatbázisból.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve //Felhasználása // Jogalap // Megőrzési idő
 

Programra bejelentkezés // E-mailen vagy személyesen/telefonon történt bejelentkezés // Felhasználó által kitöltött jelentkezési űrlap, vagy személyes üzenet/telefonhívás // Törlés kéréséig


Hírlevél feliratkozás // Marketing célú üzenetek küldése a feliratkozó felhasználónak annak beleegyezésével // Felhasználó által kitöltött feliratkozási űrlap vagy hírlevél meghívó elfogadása //
Leiratkozásig

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 

Kalmár Andrea egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívom a vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Szolgáltatást igénybe vevő személyes adatai úgy kerülhetnek Adatkezelő kezelésébe, ha ő megadja nevét, elérhetőségét vagy más adatait a honlapon, a Facebookon vagy telefonon keresztül vagy személyes kapcsolatba lépve.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

Facebook 

Internetes elérés: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Google - a Gmail és Google Groups szolgáltatáson keresztül

Internetes elérés: :https//google.com és https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Webnode – tárhelyszolgáltatás
Cím: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

Internetes elérés: https/hu.webnode.hu és https://www.webnode.hu/privacy-policy/

 

Tárhelypark Kft. – tárhelyszolgáltató
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Internetes elérhetőség: https://tarhelypark.hu és https://tarhelypark.hu/aszf/

 

8. A szolgáltatást igénybe vevő jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

A szolgáltatást igénybe vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kalmár Andrea egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.